Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim (ďalej aj objednávateľom) a predávajúcim Dareum,s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44453876, IČ DPH: SK2022698392, Číslo účtu: 4023496908/7500 uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu feelgood.sk.

Dodacie podmienky

1. Objednávanie tovaru

Na objednanie tovaru slúži nákupný Košík s objednávkovým formulárom. Po jeho vyplnení od nás obdržíte potvrdzujúci e-mail o zaevidovaní vašej objednávky. Potvrdzujúci e-mail bude obsahovať zhrnutie vami zaslanej objednávky, pričom sa daným okamihom objednávka považuje za záväzný návrh zmluvy zo strany kupujúceho.

2. Storno objednávky

Kupujúci môže objednávku stornovať prostredníctvom žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu info@feelgood.sk, najneskôr však do 12 hodín od momentu obdržania potvrdzujúceho e-mailu k objednávke. Predávajúci má právo objednávku stornovať z dôvodu nedostupnosti tovaru a povinnosť informovať o danom stave kupujúceho prostredníctvom e-mailu.

3. Dodanie tovaru

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar, ktorý je na sklade Vám odošleme najneskôr do 7 pracovných dní od prijatia objednávky.

V opačnom prípade vás budeme informovať (zadanie platného telefonického kontaktu je podmienkou).

4. Možnosti platby

Zatiaľ je dostupná možnosť platby dobierkou (platba pri dodaní tovaru).

O ďalších možnostiach platby Vás budeme informovať na našich stránkach.

5. Cena tovaru

Ceny tovaru sú uvedené na stránke internetového obchodu feelgood.sk. V prípade zmeny cien u dodávateľa, bude kupujúci (objednávateľ) kontaktovaný prostredníctvom e-mailu resp. telefonicky a objednávka bude vybavená až po odsúhlasení novej ceny.

6. Cena za prepravu

Cena poštovného a balného je stanovená  na 3,50- € pri dodaní na dobierku.

Pri objednávke nad 70,- €  poštovné  a balné neúčtujeme.

Ceny prepravy a balného sú platné pre dodanie tovaru na území Slovenskej republiky. Dodávky mimo Slovenskej republiky je možné stanoviť individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že akékoľvek osobné údaje objednávateľa sú dôverné a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravcu, podľa zadaného mena a kontaktných údajov. Vyplnením objednávkového alebo registračného formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich údajov.

8. Vrátenie zakúpeného tovaru

Tovar zakúpený v internetovom obchode feelgood.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 pracovných dní od jeho prevzatia (§12 Zákona 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji). Tovar je potrebné vrátiť na korešpondenčnú adresu predávajúceho uvedenú v kontaktnom formulári, v originálnom balení, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci (objednávateľ). Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto Dodacie podmienky sú platné od 1.6.2011. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny dodacích podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Reklamačné podmienky

Nasledovné reklamačné podmienky popisujú pravidlá pri nákupe v internetovom obchode feelgood.sk. Pred objednaním tovaru v internetovom obchode Vám odporúčame, aby ste sa s uvedenými podmienkami oboznámili.

1. Všeobecné ustanovenia stránky

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi. Ku každému zakúpenému tovaru je vydaný daňový doklad (faktúra, ktorá slúži aj ako záručný list) s uvedením všetkých potrebných údajov pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dátum odoslania, cena, množstvo, prípadne ďalšie relevantné údaje).
Tento reklamačný poriadok je spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Záruka sa vzťahuje na všetky produkty, ktorých reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. V prípade, že kupujúci nakupuje produkty na obchodnú spoločnosť, reklamácia sa rieši podľa Obchodného zákonníka. Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi daňovým dokladom a skutočne dodaným tovarom (druh, množstvo alebo sériové číslo) je povinný ihneď (najneskôr do 24 hodín po prevzatí tovaru kupujúcim) preukázateľným spôsobom kontaktovať predávajúceho a vyžadovať riešenie. Pokiaľ tak neučiní, vystavuje sa riziku, že neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

2. Dĺžka záruky

 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Dátum odoslania tovaru je uvedený na záručnom liste, t.j. daňovom doklade. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa.

3. Záručné podmienky

 

Kupujúcemu je odporúčané prekontrolovať stav zásielky ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti je potrebné riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou, ktorá zodpovedá za prepravu. V prípade neskoršej reklamácie, nesúvisiacej s prepravou zásielky, zašle kupujúci reklamovaný tovar na korešpondenčnú adresu predávajúceho. Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu záručného listu – daňového dokladu, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V opačnom prípade, náklady na prepravu neoprávnenej reklamácie budú zaúčtované kupujúcemu.
Oprávnená reklamácia na produkty sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné chyby a nedostatky vzniknuté pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie produktov vzniknuté pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy), prepätím, napr. pri údere blesku.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

 

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, tovar bude opravený, s prípadnou výmenou vadnej časti za novú. Predávajúci je oprávnený reklamovaný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Pokiaľ nie je výmena, ani oprava možná a charakter vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru (v prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať). V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený daňový doklad - dobropis . Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Predávajúci informuje o vybavení reklamácie kupujúceho e-mailom, prípadne telefonicky resp. SMS a tovar odošle na adresu kupujúceho.

5. Záverečné ustanovenia

 

Tieto Reklamačné podmienky sú platné od 1.6.2011. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

    
Upozornenie!    

Liečivé produkty v ponuke internetového obchodu feelgood.sk majú podporný účinok pri liečbe špecifických problémov uvedených v ich popise. Uvedené produkty neslúžia ako náhrada medikamentóznej liečby. Použitie odporúčame konzultovať s Vašim ošetrujúcim lekárom.
 

© 2011  HALF•PIXEL STUDIO