Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Dareum, s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44453876, IČDPH: SK2022698392, DIČ: 2022698392 (ďalej len “Dareum, s.r.o.”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Dareum, s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.feelgood.sk.

1. Vlastnosti tovaru a ceny

1.1.Vlastnosti tovaru a ceny tovaru sú poskytnuté pri konkrétnom výrobku na stránke e-shopu www.feelgood.sk spoločnosti Dareum, s.r.o.

2. Objednávka

2.1. Zmluva o kúpe tovaru sa uzatvára uskutočnením objednávky v e-shope. Pokiaľ nie je objednávka zaplatená, je možné ju stornovať telefonicky, prípadne e-mailom. Objednávka sa stáva záväznou po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára. Stáva sa platnou pri prijatí platby na účet Dareum, s.r.o. Po prijatí platby na účet nie je možné objednávku stornovať. V takomto prípade zákazník postupuje podľa reklamačného poriadku.

3. Platba

3.1. Platbu je možné zrealizovať vopred, a to elektronickým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK78 7500 0000 0040 2738 9560, pomocou internetbankingu alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobnú bránu GP WebPay.  Rovnako je možné zaplatiť zásielku dobierkou na pošte, alebo kuriérovi pri prevzatí zásielky.

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Tovar bude dodaný zmluvnou kuriérskou službou na uvedenú adresu zákazníka alebo pri výbere dodania balíčka na Balík na SK poštu na najbližšiu pobočku Slovenskej pošty do 5 pracovných dní od prijatia úhrady na účet Dareum, s.r.o.

4.2. Cena za dodanie KURIÉROM je 3,70 Eur, cena za doručenie ako BALÍK na najbližšiu SK POŠTU je 3,70 Eur, cena za OSOBNÝ ODBER na predajni je 0 Eur, cena za KURIÉRA do Českej republiky 6 Eur pri možnosti iba platby vopred. Cena za DOBIERKU je 1 Eur. V prípade objednávky nad 50 EUR je doručenie zásielky ZADARMO.
4.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.
4.4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4.5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo dodať kupujúcemu nový tovar.
4.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej alebo v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5. Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho

5.1. Predávajúci sa zaväzuje:
dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v objednávke,
a v dohodnutej cene
adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania
vystaviť a doručiť daňový doklad.
5.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar
5.3. V prípade, že objednaný druh tovaru nie je možné dodať, bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt alebo vrátenie peňazí.
5.4. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote, je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
5.5. Kupujúci sa zaväzuje:
prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti
vrátane nákladov na doručenie tovaru,
nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním
poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná.
5.6. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6. Reklamácie

6.1. Reklamácie sú vybavované mailom na info@feelgood.sk.
6.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
6.3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.
6.4. Zákazník môže reklamovať a vrátiť tovar max. do 30 dní po jeho dodaní. Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite alebo druhu objednaného tovaru.
6.5. Reklamácia sa vzťahuje na tovar vrátený v pôvodnom obale.
6.6. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava a to formou výmeny tovaru alebo vrátenia peňazí.
6.7. Spôsob vrátenia tovaru:
prostredníctvom kuriéra, osobne alebo poštou
Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie:
pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 10 dní dobropisom
na účet platiteľa.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Zadaním objednávky kupujúci súhlasí s použitím osobných údajov spoločnosťou Dareum s.r.o. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Dareum s.r.o zaručuje bezpečnosť osobných údajov a neposkytuje ich tretej strane.

8. Pravidlá súťaže

(ďalej len „Pravidlá“)

Článok 1 Všeobecné ustanovenia
1.1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť DAREUM s. r. o., so sídlom Dostojevského rad 17, 811 09 Bratislava, IČO: 444 53 876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Sro, vložka č.: 54928/B (ďalej len „Organizátor“).
Článok 2 Miesto a čas konania Súťaže

2.1. Súťaž prebieha on-line na Facebookovej stránke Usporiadateľa www.facebook.com/feelgoodsk (ďalej len „Miesto konania“) v období od 10. 11. 2021 do 14. 11. 2021 (23:59 hod.) (ďalej len „Čas konania Súťaže“).
Článok 3 Podmienky účasti v Súťaži
3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „Súťažiaci“).
3.2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký Súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Usporiadateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3.3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku 2 pridá k príspevku Usporiadateľa pridaného v rámci súťaže na profil Usporiadateľa na sociálnej sieti Facebook svoj komentár týkajúci sa odpovede:

„Vyhrajte Novinku od značky Dr. Feelgood = CBD olej! Stačí ak nám v komentári napíšete, ktoré sú Vaše 2 najobľúbenejšie produkty značky Dr. Feelgood a označiť aspoň jedného človeka, ktorého by tiež táto výhra potešila!
Súťaž trvá od 6. – 12. 12. 2021 a výhercu vylosujeme 13. 12. 2021.
Prajeme veľa šťastia v súťažení!“

3.4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
3.5. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
3.6. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
Článok 4 Vyhodnotenie Súťaže a výhry
4.1. Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Usporiadateľa.
4.2. Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorí bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do Súťaže a ktorý splní všetky Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom, resp. Organizátorom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom. Vyžrebovaný bude 1 výherca po skončení Súťaže, pričom získa výhru, ďalej len („Výhra“):

Hodnota výhry: Dr. Feelgood CBD olej 20 ml v hodnote 49,95 €.

4.3. Výhercovia súťaže budú o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany Usporiadateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný, aby Usporiadateľa súťaže kontaktoval na Facebook stránke prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 3 kalendárnych dní od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, stráca nárok na výhru.
4.4. Výhra bude odovzdaná Výhercovi doručením prostredníctvom poštového doručovateľa alebo kuriéra na adresu určenú Výhercom a oznámenú Usporiadateľovi alebo Organizátorovi. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. V prípade, ak Výherca neoznámi Usporiadateľovi alebo Organizátorovi svoje kontaktné údaje do 1 kalendárneho dňa odo dňa zaslania oznámenia o Výhre, nebude Výhra udelená a prepadne v prospech Usporiadateľa. Výhry budú Usporiadateľom zaslané výhercom do 1 kalendárneho dňa odo dňa vyhodnotenia Súťaže.
4.5. Usporiadateľ nezodpovedá za krádež, stratu, poškodenie Výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie s doručením, ktoré sú zapríčinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o Výhre v prípade zmeny e-mailovej adresy Výhercu, pokiaľ ju tento včas neoznámi, ako ani v prípade uvedenia chybnej adresy a tel. čísla Výhercom.
4.6. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhry. Pokiaľ nie je uvedené inak, na Výhru sa nevzťahujú reklamácie. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou, ani poskytnúť alternatívne plnenie v peniazoch.
Článok 5 Vylúčenie Súťažiaceho
5.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší Podmienky účasti alebo tieto Pravidlá.
5.2. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý:
a) svojím konaní v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie);
b) zúčastní sa Súťaže v mene tretej osoby; zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb;
c) pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s Pravidlami.
5.3 Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. V prípade, ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry.
Článok 6 Osobné údaje
6.1 Odpovedaním pod príspevok na Facebook stránke Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).
6.2. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Poskytnuté osobné údaje budú v mene Usporiadateľa spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú spoločnosť:
a) DAREUM s. r. o., so sídlom Dostojevského rad 17, 811 09 Bratislava, IČO: 444 53 876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Sro, vložka č.: 54928/B
Poskytnuté osobné údaje budú vymazané najneskôr po ukončení Súťaže a po odovzdaní Výhry výhercom Súťaže. Osobné údaje nebudú zverejňované.
Poučenie:
• Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na e- mailovej adrese marketing@feelgood.sk
• Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
• Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.
• V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.
• Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Článok 7 Záverečné ustanovenia
7.1. Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel. Súťažiaci zároveň berie na vedomie prípadnú povinnosť Výhru zdaniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi v prípade, ak hodnota výhry presiahne zákonom stanovenú hranicu (pozn.: v čase zverejnenia Pravidiel je od dane z príjmov oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru).
7.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak podľa posúdenia Usporiadateľa nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov riadny priebeh Súťaže.
7.3. Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.
7.4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry. Usporiadateľ si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá vrátane obdobia trvania Súťaže, alebo Súťaž predčasne ukončiť.
7.5. Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej.
7.6. Usporiadateľ Súťaže prehlasuje, že súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.
7.7. Ďalšie podmienky Súťaže, ktoré nie sú upravené týmito Pravidlami, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave dňa 3. 12. 2021

9. Záverečné ustanovenia

8.1. Všetky ustanovenia sú v súlade s právnym poriadkom Obchodného práva Slovenskej republiky.
8.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.
9. Firemné údaje Dareum, s.r.o., prevádzkovateľa elektronického obchodu www.feelgood.sk
Dareum, s.r.o
Dostojevského rad 17
81109 Bratislava
Slovakia
IČO:44453876
IČDPH: SK2022698392
DIČ: 2022698392


Ak vás niečo zaujíma a nenašli ste tu odpoveď, kontaktujte nás na info@feelgood.sk