Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Dareum, s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44453876, IČDPH: SK2022698392, DIČ: 2022698392 (ďalej len “Dareum, s.r.o.”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Dareum, s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.feelgood.sk.

1. Vlastnosti tovaru a ceny

1.1.Vlastnosti tovaru a ceny tovaru sú poskytnuté pri konkrétnom výrobku na stránke e-shopu www.feelgood.sk spoločnosti Dareum, s.r.o.

2. Objednávka

2.1. Zmluva o kúpe tovaru sa uzatvára uskutočnením objednávky v e-shope. Pokiaľ nie je objednávka zaplatená, je možné ju stornovať telefonicky, prípadne e-mailom. Objednávka sa stáva záväznou po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára. Stáva sa platnou pri prijatí platby na účet Dareum, s.r.o. Po prijatí platby na účet nie je možné objednávku stornovať. V takomto prípade zákazník postupuje podľa reklamačného poriadku.

3. Platba

3.1. Platbu je možné zrealizovať vopred, a to elektronickým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK78 7500 0000 0040 2738 9560, pomocou internetbankingu alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobnú bránu GP WebPay.  Rovnako je možné zaplatiť zásielku dobierkou na pošte, alebo kuriérovi pri prevzatí zásielky.

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Tovar bude dodaný zmluvnou kuriérskou službou na uvedenú adresu zákazníka alebo pri výbere dodania balíčka na Balík na SK poštu na najbližšiu pobočku Slovenskej pošty do 5 pracovných dní od prijatia úhrady na účet Dareum, s.r.o.

4.2. Cena za dodanie KURIÉROM je 3,70 Eur, cena za doručenie ako BALÍK na najbližšiu SK POŠTU je 3,70 Eur, cena za OSOBNÝ ODBER na predajni je 0 Eur, cena za KURIÉRA do Českej republiky 6 Eur pri možnosti iba platby vopred. Cena za DOBIERKU je 1 Eur. V prípade objednávky nad 50 EUR je doručenie zásielky ZADARMO.
4.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.
4.4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4.5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo dodať kupujúcemu nový tovar.
4.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej alebo v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5. Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho

5.1. Predávajúci sa zaväzuje:
dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v objednávke,
a v dohodnutej cene
adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania
vystaviť a doručiť daňový doklad.
5.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar
5.3. V prípade, že objednaný druh tovaru nie je možné dodať, bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt alebo vrátenie peňazí.
5.4. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote, je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
5.5. Kupujúci sa zaväzuje:
prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti
vrátane nákladov na doručenie tovaru,
nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním
poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná.
5.6. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6. Reklamácie

6.1. Reklamácie sú vybavované mailom na info@feelgood.sk.
6.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
6.3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.
6.4. Zákazník môže reklamovať a vrátiť tovar max. do 30 dní po jeho dodaní. Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite alebo druhu objednaného tovaru.
6.5. Reklamácia sa vzťahuje na tovar vrátený v pôvodnom obale.
6.6. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava a to formou výmeny tovaru alebo vrátenia peňazí.
6.7. Spôsob vrátenia tovaru:
prostredníctvom kuriéra, osobne alebo poštou
Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie:
pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 10 dní dobropisom
na účet platiteľa.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Zadaním objednávky kupujúci súhlasí s použitím osobných údajov spoločnosťou Dareum s.r.o. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Dareum s.r.o zaručuje bezpečnosť osobných údajov a neposkytuje ich tretej strane.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Všetky ustanovenia sú v súlade s právnym poriadkom Obchodného práva Slovenskej republiky.
8.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.
9. Firemné údaje Dareum, s.r.o., prevádzkovateľa elektronického obchodu www.feelgood.sk
Dareum, s.r.o
Dostojevského rad 17
81109 Bratislava
Slovakia
IČO:44453876
IČDPH: SK2022698392
DIČ: 2022698392


Ak vás niečo zaujíma a nenašli ste tu odpoveď, kontaktujte nás na info@feelgood.sk